logo_interquality
| 9. prosince 2019 |
  Hledat

Top

Top

INTERNÍ KURZY>Procesy a kvalita

PROCESY A KVALITA

 

Six Sigma

Poradenství a školení Six Sigma je syntézou našich dlouholetých zkušeností z oblasti zlepšování podnikových procesů a moderní, přátelské výuky práce s daty. Našim klientům poskytujeme služby přesně přizpůsobené příležitostem ke zlepšování v dané organizaci i schopnostem účastníků a představám managementu. Naše know-how v této oblasti neustále rozvíjíme pro potřeby náročných klientů z oblasti bankovnictví, průmyslu a služeb. Více o přístupu Interquality k implementaci Six Sigma naleznete zde.

vice

 

Six Sigma Green Belt

Lidé s kvalifikací Six Sigma Green Belt jsou hlavním motorem zlepšování procesů. Interquality připravuje pro své klienty na míru šité programy Green Belt tak, aby maximálně využívaly potenciálu zlepšení v dané organizaci. Kurz Green Belt se typicky skládá ze tří modulů v celkovém rozsahu 7 až 15 dní a jeho absolvování je podmíněno realizací samostatného projektu. Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou. Úspěšní absolventi získají certifikát GREEN BELT. Více informací zde.

vice verejny_kurz

 

Six Sigma Black Belt

Absolvování kurzu Black Belt je odrazovým můstkem na pozici vrcholového manažera. Program je určen pro vedoucí a členy projektových týmů Six Sigma a manažery organizací, kde se Six Sigma implementuje. Obsahová náplň kurzu i jeho náročnost jsou v souladu s celosvětově uznávanými požadavky ASQ (www.asq.org). Účastníci aplikují nabyté znalosti na projektech zlepšování ve vlastní organizaci. Úspěšní absolventi celého programu získávají certifikát BLACK BELT. Více informací naleznete zde.

vice

 

Příprava na zkoušku Six Sigma Black Belt

Pro vysoce motivované a vytížené manažery provádíme inpiduální program přípravy na mezinárodně uznávanou zkoušku ASQ Six Sigma Black Belt. Program je veden formou inpiduálních konzultací a samostatné práce.

 

ISO/TS 16949

Provedeme Vás úskalím aktuálních požadavků normy ISO/TS 16949. Cílem kurzu je dát do souladu současnou praxi s požadavky zákazníků, dodavatelů, auditorů atd. Navíc si také každý účastník odnese odpovědi na konkrétní otázky nejen z oblasti výroby, ale i z oblastí kvality, personalistiky nebo nákupu.
Kurz je určen pro management a odborné pracovníky v automobilovém průmyslu jak v okamžiku, kdy se rozhodnou pro vybudování systému, tak i těsně před certifikačním auditem.

 

Pokročilé plánování kvality výrobku - APQP

Cílem APQP je:
•    včas a správně pochopit požadavky zákazníků a připravit se na jejich změny,
•    účinně řídit zdroje k uspokojení požadavků zákazníků,
•    zprostředkovat komunikaci mezi útvary v podniku i vůči zákazníkovi a dodavatelům
Obsah tohoto kurzu vychází nejen z manuálu APQP, ale naznačuje i další směry v zabezpečení trvalého zlepšování jako např. TOC (Theory of Constraints), doporučené v QS-9000.

Schvalování dílů do výroby - PPAP

Absolvováním kurzu předejdete problémům se schvalováním nových výrobků:
•    Formální nedostatky
•    Chybějící dokumentace
•    Ztráta budoucích kontraktů
Schvalování dílů do výroby – základ kurzu tvoří výklad požadavků obsažených v manuálu PPAP, důraz je ovšem kladen především na pochopení jejich smyslu a praktickou aplikaci při vyplňování formuláře PSW.

FMEA – analýza důsledků chyb, vad nebo poruch

Analýza FMEA Vám pomůže včas odhalit rizika procesu výroby nebo služeb a při vývoji produktů. FMEA je metoda, která dokáže systematicky takováto možná rizika vyhledávat, oceňovat a úměrně tomu navrhovat možná řešení. Dnes je FMEA samozřejmostí v automobilovém průmyslu, uplatňuje se však i v potravinářském průmyslu v rámci HCCP nebo ve službách – např. hodnocení rizika možných stížností zákazníků apod. U FMEA procesu se část kurzu standardně provádí přímo ve výrobě, u FMEA konstrukce se analýze podrobuje konkrétní výrobek zadavatele.

MSA – analýza měřicího systému

Analýza měřicích systémů má odhalit, zda používané měření je vhodné pro daný výrobek či výrobní proces. Někdy může být MSA překvapivě jednoduchou úvahou, jindy vyžaduje použití statistických nástrojů. Kurz je v souladu s aktuálním vydáním manuálu MSA od AIAG a je vedený srozumitelným a pochopitelným způsobem s důrazem na konkrétní využití. Během kurzu řešíme nejen otázky opakovatelnosti klasických měřidel, ale i automatizovaných měřicích systémů, vizuální kontroly či testerů. Účastníci sami naplánují, realizují a vyhodnotí MSA na příkladech spojitého měření a atributivního měření.

 

 

SPC – statistické řízení procesů

SPC nám pomáhá při optimálním řízení procesů v průmyslu i v nevýrobních aplikacích – v bankovnictví, telekomunikacích či zdravotnictví. Ve dvoudenním základním kurzu se naučíte praktickým postupům při počáteční analýze procesu a dozvíte se, jak na základě takové analýzy navrhnout rozumný způsob řízení procesu. Prakticky si vyzkoušíte Ishikawův diagram, Paretovu analýzu, histogram i regulační diagramy různých typů. Kurz je založen na řešení řady případových studií. Ty mohou být připraveny z dat dodaných zadavatelem. Při kurzu se používají počítače a moderní SW pro analýzu dat. Standardní součástí kurzu je i poradenství při zavádění a optimalizaci SPC.

DOE – statisticky navržený experiment

Základní kurz DOE Vám ukáže možnosti tohoto nejsilnějšího nástroje pro zlepšování existujících a návrh nových procesů. Účastníci kurzu krok za krokem naplánují, navrhnou a vyhodnotí experiment, kde je skutečný proces nahrazen počítačovým simulátorem. Dvoudenní kurz Vám odpoví na otázku, co můžeme od DOE očekávat v praxi. Při kurzu se používají počítače a moderní SW pro analýzu dat.Odpovědi na nejčastěji kladené otázky z oblasti DOE se dozvíte zde.

vice zde

 

DOE - statisticky navržený experiment v praxi

Rozšířený kurz DOE Vás naučí metodice plánování, návrhu, realizace a vyhodnocení experimentů. Kurz je rozdělen do dvou částí. V první části účastníci ve skupinách krok za krokem naplánují a navrhnou experiment, který uskuteční v reálném prostředí svého podniku. K tomu jsou jim poskytovány základní dovednosti i poradenství on-line. Ve druhé části kurzu jsou vyhodnoceny přínosy provedených experimentů včetně přínosů ekonomických a je navrženo další využití DOE. Při kurzu se používají počítače a moderní SW pro analýzu dat. Odpovědi na nejčastěji kladené otázky z oblasti DOE se dozvíte zde.

vice zde

 

 

ISO 9001:2008

Provedeme Vás úskalím aktuálních požadavků normy ISO 9001. Cílem kurzu je dát do souladu současnou praxi s požadavky zákazníků, dodavatelů, auditorů i managementu. Každý účastník si také odnese odpovědi na konkrétní otázky z oblastí výroby, kvality, personalistiky, nákupu a jiných procesů.
Kurz je určen pro management podniků jak v okamžiku, kdy se rozhodnou pro vybudování systému, tak i těsně před certifikačním auditem.

 

Interní auditor ISO 9001:2008, ISO/TS 16949

Na kurzu se naučíte provádět interní audity v prostředí Vaší organizace. Naučíte se:
•    Plánovat interní audity s ohledem na…
•    Klást správné otázky
•    Komunikovat
•    Pracovat s dokumentací
•    Psát zprávu
•    Spolupracovat s ostatními členy auditorského týmu
Rozsah kurzu je přizpůsoben úrovni účastníků – od začátečníků až po auditory, kteří již mají zkušenosti s auditováním. Kurz je zakončen testem a vydáním certifikátu úspěšným absolventům.

Stanovení způsobilosti výrobních procesů

V rámci dvoudenního semináře, připraveného především na základě praktických zkušeností Interquality s podobnými analýzami ve výrobních procesech, se účastníci naučí stanovit způsobilosti procesů v jednoduchých i složitějších situacích, např. při vysoce ne-normálních rozděleních, jednostranných tolerančních mezích, vysoké proměnlivosti mezi podskupinami či uvnitř vzorků. Naučíte se rozlišovat mezi Cp a Pp, Cpk a Ppk. V průběhu semináře věnujeme pozornost analýze Vámi přinesených dat.

Odpovědnost za výrobek

Požadavek na povědomí pracovníků o odpovědnosti za výrobek je známý zejména z norem pro automobilový průmysl. Obsahová náplň kurzu čerpá především z QS-9000, VDA6.1, ISO/TS 16949, Zákona č. 22 Sb. a Evropské Direktivy 98/27/EC doplňující 85/374/EEC „Odpovědnost za výrobek“.

ISO 17025 - Akreditace laboratoře / zkušebny

Chcete prodávat výsledky svých měření? Chcete, aby práce vaší laboratoře byla efektivnější?  Kurz Vám usnadní zavést systém kvality a řízení laboratorních procesů v souladu s normou ISO 17025 a odpoví na nejčastější otázky. Přidaná hodnota kurzu je poradenství na pracovišti.

Vyhodnocování laboratorních měření, práce s daty

Požadavkem zákazníka laboratoře je nejen získání výsledku, ale také určení jeho spolehlivosti – to, do jaké míry mu můžeme věřit. Na kurzu se dozvíte, co ovlivňuje výsledky měření a jak taková měření vyhodnocovat.

PROCESY A KVALITA

 

Six Sigma

Poradenství a školení Six Sigma je syntézou našich dlouholetých zkušeností z oblasti zlepšování podnikových procesů a moderní, přátelské výuky práce s daty. Našim klientům poskytujeme služby přesně přizpůsobené příležitostem ke zlepšování v dané organizaci i schopnostem účastníků a představám managementu. Naše know-how v této oblasti neustále rozvíjíme pro potřeby náročných klientů z oblasti bankovnictví, průmyslu a služeb. Více o přístupu Interquality k implementaci Six Sigma naleznete zde.

vice

 

Six Sigma Green Belt

Lidé s kvalifikací Six Sigma Green Belt jsou hlavním motorem zlepšování procesů. Interquality připravuje pro své klienty na míru šité programy Green Belt tak, aby maximálně využívaly potenciálu zlepšení v dané organizaci. Kurz Green Belt se typicky skládá ze tří modulů v celkovém rozsahu 7 až 15 dní a jeho absolvování je podmíněno realizací samostatného projektu. Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou. Úspěšní absolventi získají certifikát GREEN BELT. Více informací zde.

vice verejny_kurz

 

Six Sigma Black Belt

Absolvování kurzu Black Belt je odrazovým můstkem na pozici vrcholového manažera. Program je určen pro vedoucí a členy projektových týmů Six Sigma a manažery organizací, kde se Six Sigma implementuje. Obsahová náplň kurzu i jeho náročnost jsou v souladu s celosvětově uznávanými požadavky ASQ (www.asq.org). Účastníci aplikují nabyté znalosti na projektech zlepšování ve vlastní organizaci. Úspěšní absolventi celého programu získávají certifikát BLACK BELT. Více informací naleznete zde.

vice

 

Příprava na zkoušku Six Sigma Black Belt

Pro vysoce motivované a vytížené manažery provádíme inpiduální program přípravy na mezinárodně uznávanou zkoušku ASQ Six Sigma Black Belt. Program je veden formou inpiduálních konzultací a samostatné práce.

 

ISO/TS 16949

Provedeme Vás úskalím aktuálních požadavků normy ISO/TS 16949. Cílem kurzu je dát do souladu současnou praxi s požadavky zákazníků, dodavatelů, auditorů atd. Navíc si také každý účastník odnese odpovědi na konkrétní otázky nejen z oblasti výroby, ale i z oblastí kvality, personalistiky nebo nákupu.
Kurz je určen pro management a odborné pracovníky v automobilovém průmyslu jak v okamžiku, kdy se rozhodnou pro vybudování systému, tak i těsně před certifikačním auditem.

 

Pokročilé plánování kvality výrobku - APQP

Cílem APQP je:
•    včas a správně pochopit požadavky zákazníků a připravit se na jejich změny,
•    účinně řídit zdroje k uspokojení požadavků zákazníků,
•    zprostředkovat komunikaci mezi útvary v podniku i vůči zákazníkovi a dodavatelům
Obsah tohoto kurzu vychází nejen z manuálu APQP, ale naznačuje i další směry v zabezpečení trvalého zlepšování jako např. TOC (Theory of Constraints), doporučené v QS-9000.

Schvalování dílů do výroby - PPAP

Absolvováním kurzu předejdete problémům se schvalováním nových výrobků:
•    Formální nedostatky
•    Chybějící dokumentace
•    Ztráta budoucích kontraktů
Schvalování dílů do výroby – základ kurzu tvoří výklad požadavků obsažených v manuálu PPAP, důraz je ovšem kladen především na pochopení jejich smyslu a praktickou aplikaci při vyplňování formuláře PSW.

FMEA – analýza důsledků chyb, vad nebo poruch

Analýza FMEA Vám pomůže včas odhalit rizika procesu výroby nebo služeb a při vývoji produktů. FMEA je metoda, která dokáže systematicky takováto možná rizika vyhledávat, oceňovat a úměrně tomu navrhovat možná řešení. Dnes je FMEA samozřejmostí v automobilovém průmyslu, uplatňuje se však i v potravinářském průmyslu v rámci HCCP nebo ve službách – např. hodnocení rizika možných stížností zákazníků apod. U FMEA procesu se část kurzu standardně provádí přímo ve výrobě, u FMEA konstrukce se analýze podrobuje konkrétní výrobek zadavatele.

MSA – analýza měřicího systému

Analýza měřicích systémů má odhalit, zda používané měření je vhodné pro daný výrobek či výrobní proces. Někdy může být MSA překvapivě jednoduchou úvahou, jindy vyžaduje použití statistických nástrojů. Kurz je v souladu s aktuálním vydáním manuálu MSA od AIAG a je vedený srozumitelným a pochopitelným způsobem s důrazem na konkrétní využití. Během kurzu řešíme nejen otázky opakovatelnosti klasických měřidel, ale i automatizovaných měřicích systémů, vizuální kontroly či testerů. Účastníci sami naplánují, realizují a vyhodnotí MSA na příkladech spojitého měření a atributivního měření.

 

 

SPC – statistické řízení procesů

SPC nám pomáhá při optimálním řízení procesů v průmyslu i v nevýrobních aplikacích – v bankovnictví, telekomunikacích či zdravotnictví. Ve dvoudenním základním kurzu se naučíte praktickým postupům při počáteční analýze procesu a dozvíte se, jak na základě takové analýzy navrhnout rozumný způsob řízení procesu. Prakticky si vyzkoušíte Ishikawův diagram, Paretovu analýzu, histogram i regulační diagramy různých typů. Kurz je založen na řešení řady případových studií. Ty mohou být připraveny z dat dodaných zadavatelem. Při kurzu se používají počítače a moderní SW pro analýzu dat. Standardní součástí kurzu je i poradenství při zavádění a optimalizaci SPC.

DOE – statisticky navržený experiment

Základní kurz DOE Vám ukáže možnosti tohoto nejsilnějšího nástroje pro zlepšování existujících a návrh nových procesů. Účastníci kurzu krok za krokem naplánují, navrhnou a vyhodnotí experiment, kde je skutečný proces nahrazen počítačovým simulátorem. Dvoudenní kurz Vám odpoví na otázku, co můžeme od DOE očekávat v praxi. Při kurzu se používají počítače a moderní SW pro analýzu dat.Odpovědi na nejčastěji kladené otázky z oblasti DOE se dozvíte zde.

vice zde

 

DOE - statisticky navržený experiment v praxi

Rozšířený kurz DOE Vás naučí metodice plánování, návrhu, realizace a vyhodnocení experimentů. Kurz je rozdělen do dvou částí. V první části účastníci ve skupinách krok za krokem naplánují a navrhnou experiment, který uskuteční v reálném prostředí svého podniku. K tomu jsou jim poskytovány základní dovednosti i poradenství on-line. Ve druhé části kurzu jsou vyhodnoceny přínosy provedených experimentů včetně přínosů ekonomických a je navrženo další využití DOE. Při kurzu se používají počítače a moderní SW pro analýzu dat. Odpovědi na nejčastěji kladené otázky z oblasti DOE se dozvíte zde.

vice zde

 

 

ISO 9001:2008

Provedeme Vás úskalím aktuálních požadavků normy ISO 9001. Cílem kurzu je dát do souladu současnou praxi s požadavky zákazníků, dodavatelů, auditorů i managementu. Každý účastník si také odnese odpovědi na konkrétní otázky z oblastí výroby, kvality, personalistiky, nákupu a jiných procesů.
Kurz je určen pro management podniků jak v okamžiku, kdy se rozhodnou pro vybudování systému, tak i těsně před certifikačním auditem.

 

Interní auditor ISO 9001:2008, ISO/TS 16949

Na kurzu se naučíte provádět interní audity v prostředí Vaší organizace. Naučíte se:
•    Plánovat interní audity s ohledem na…
•    Klást správné otázky
•    Komunikovat
•    Pracovat s dokumentací
•    Psát zprávu
•    Spolupracovat s ostatními členy auditorského týmu
Rozsah kurzu je přizpůsoben úrovni účastníků – od začátečníků až po auditory, kteří již mají zkušenosti s auditováním. Kurz je zakončen testem a vydáním certifikátu úspěšným absolventům.

Stanovení způsobilosti výrobních procesů

V rámci dvoudenního semináře, připraveného především na základě praktických zkušeností Interquality s podobnými analýzami ve výrobních procesech, se účastníci naučí stanovit způsobilosti procesů v jednoduchých i složitějších situacích, např. při vysoce ne-normálních rozděleních, jednostranných tolerančních mezích, vysoké proměnlivosti mezi podskupinami či uvnitř vzorků. Naučíte se rozlišovat mezi Cp a Pp, Cpk a Ppk. V průběhu semináře věnujeme pozornost analýze Vámi přinesených dat.

Odpovědnost za výrobek

Požadavek na povědomí pracovníků o odpovědnosti za výrobek je známý zejména z norem pro automobilový průmysl. Obsahová náplň kurzu čerpá především z QS-9000, VDA6.1, ISO/TS 16949, Zákona č. 22 Sb. a Evropské Direktivy 98/27/EC doplňující 85/374/EEC „Odpovědnost za výrobek“.

ISO 17025 - Akreditace laboratoře / zkušebny

Chcete prodávat výsledky svých měření? Chcete, aby práce vaší laboratoře byla efektivnější?  Kurz Vám usnadní zavést systém kvality a řízení laboratorních procesů v souladu s normou ISO 17025 a odpoví na nejčastější otázky. Přidaná hodnota kurzu je poradenství na pracovišti.

Vyhodnocování laboratorních měření, práce s daty

Požadavkem zákazníka laboratoře je nejen získání výsledku, ale také určení jeho spolehlivosti – to, do jaké míry mu můžeme věřit. Na kurzu se dozvíte, co ovlivňuje výsledky měření a jak taková měření vyhodnocovat.

media

 

media

 

Školení na míru

ROZVOJ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ
ROZVOJ OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ
PROCESY A KVALITA
   

 

 

 

Školení na míru

ROZVOJ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ
ROZVOJ OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ
PROCESY A KVALITA
   

 

 

 

Zaregistrovat se | Přihlásit se