logo_interquality
| 9. prosince 2019 |
  Hledat
 add Six Sigma
       add Kontakt
   add Home page English

 

 add Six Sigma
       add Kontakt
   add Home page English

 

Top

Top

INTERNÍ KURZY

ROZVOJ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ

 

Základy konstruktivní komunikace

Naučíte se navazovat a rozvíjet vztahy, přiměřeně používat symetrickou a asymetrickou komunikaci, jasně, stručně a srozumitelně komunikovat věcné záležitosti. Dokážete neutralizovat komunikační chyby, případně fauly partnera.

 

Asertivní dovednosti

Po absolvování tohoto kurzu dokážete lépe hájit svá práva, aniž by to bylo na úkor jiných. Dozvíte se, co je to asertivita a jak s ní pracovat. Také získáte větší sebejistotu při komunikaci s okolím. Kurz je věnován jednak nácviku konkrétních vybraných asertivních technik (např. zvládání kritiky a agrese, prosazování oprávněných požadavků, apod.), jednak řešení komunikačních situací, které na kurz přinesou účastníci ze své praxe. Velká část kurzu probíhá formou hraní rolí.

 

Zvládání mezilidských konfliktů

Naučíte se preventivně působit proti vzniku mezilidských konfliktů a konstruktivně řešit vzniklé konfliktní situace.

 

Vedení lidí (leadership)

 V průběhu kurzu se naučíte, jaké existují manažerské styly a jak s nimi pracovat s ohledem na konkrétní situaci (kdy velet, kdy naslouchat, kdy hrát „mrtvého brouka“ a kdy koučovat). Formou hraní rolí si vyzkoušíte řešení nejrůznějších situací z manažerské praxe. Absolvování kurzu Vám umožní zvolit v různých situacích odpovídající styl vedení a také zlepší Vaše manažerské dovednosti.

  

Koučování a motivace podřízených

Cílem tohoto kurzu je naučit se koučovat své podřízené. Probereme proces koučování a jeho jednotlivé fáze. Naučíme se, jak vést koučovaného k rozvoji jeho potenciálu. Formou hraní rolí si vyzkoušíme, jak při koučování postupovat. Ve druhé části kurzu provedeme analýzu nástrojů, které většinou používáme pro zvýšení motivace podřízených. Naučíme se s těmito nástroji pracovat efektivněji a doplníme je o další, které používáme zřídka nebo vůbec.

 

Efektivní práce v týmu

Na tomto kurzu se naučíte efektivně pracovat se skupinovými procesy (skupinovou dynamikou). Vyzkoušíte si řešení nejrůznějších skupinových problémových aktivit. Naučíte se, jak řídit týmovou práci, jak pracovat s cíli a pravidly, s podskupinami, jak rozdělovat role, jak pečovat o týmovou atmosféru. Budete-li využívat zásady naučené na kurzu, efektivita Vaší týmové práce drasticky vzroste. Na Vaše přání můžeme do kurzu zařadit outdoorové aktivity.

 

Teambuilding

Potřebujete-li stmelit a nastartovat Váš tým, je tento kurz určen právě pro Vás. Pomocí nejrůznějších problémových a zábavných aktivit zlepšíme atmosféru ve Vašem týmu a chuť členů Vašeho týmu „táhnout za jeden provaz“. Na Vaše přání můžeme do kurzu zařadit outdoorové aktivity.

 

Přesvědčivá prezentace

Kvalita a profesionální zvládnutí prezentace často rozhoduje o úspěchu. Na tomto kurzu se naučíte, jak přesvědčit a zaujmout účastníky prezentace. Zlepšíte se v přípravě a plánování svého projevu. Naučíte se pracovat s prezentační technikou (flipchartem, dataprojektorem, ale i svým tělem). Každý si v průběhu kurzu vyzkouší několikrát prezentaci před publikem. Naučí se pracovat se svou trémou a také, jak reagovat na (nepříjemné) účastníky. Zkrátka, po absolvování kurzu budou vaše prezentace ještě přesvědčivější, příjemnější a poutavější.

 

Negociace – umění vyjednávat jako manažerská dovednost

Kvalita dohod a vztahů znamená mnohdy rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. Právě na tomto unikátním, velice úspěšném a průběžně inovovaném kurzu si osvojíte nejen účinnou obranu proti taktikám a trikům tvrdého pozičního vyjednávání, ale i strategii pro dosahování výsledků „výhra-výhra“ (win – win). Naučíte se efektivně využít a řídit 5 fází negociačního procesu. Všechny probírané nástroje a techniky přetavíme díky případovým studiím a negociačním simulacím společně do podoby využitelných dovedností. Manažeři, kteří jsou dobrými vyjednavači, dosahují svých cílů častěji. 

 

vice informaci  

  

Negociace +:

Tento kurz je určen pokročilým vyjednavačům, kteří již např. prošli základním kurzem vyjednávání. Pokud jste docela spokojeni s úrovní svých vyjednavačských dovedností, ale občas si nejste jisti tím, zda výstupy jednání, která jste právě ukončili, nemohly být lepší, je tento kurz určen právě pro Vás. Kombinuje nejmodernější teorii s úspěšnými strategiemi. Účastníci kurzu mohou očekávat provokující koncepty, zajímavé experimenty, negociační strategické hry, ovšem hlavně praktické výstupy v podobě nových kreativních průlomových strategií, jež lze okamžitě uplatnit v praxi.

 

Školení školitelů

Na tomto kurzu Vám pomůžeme k dosažení maximální účinnosti Vašich tréninků. Kurz je tak určen především pro lektory a všechny ostatní, kteří chtějí zlepšit své trenérské dovednosti nebo chtějí nahlédnout do zákulisí přípravy a provádění školení. Na kurzu se naučíte řídit školící proces, od analýzy vzdělávacích potřeb, přes plánování a provedení kurzů až po jejich vyhodnocení. Velkou část věnujeme také různým vzdělávacím metodám a jejich nácviku (jak pracovat na školeních se skupinovými aktivitami, jak být interaktivní, jak vést videotrénink a hraní rolí, jak řídit workshop). Věnujeme se rovněž řešení problémů souvisejících se vzděláváním a školeními, které na kurz přinesou sami účastníci (často se např. zaměřujeme na téma, jak pracovat s nepříjemnými účastníky školení). Absolventi kurzu mohou lektory požádat o supervizi své lektorské praxe.

 

Zákaznická orientace

Výcvikově řešitelský kurz  je klíčem k přesnému vnímání a uspokojování potřeb vnějších i vnitřních zákazníků organizace. Na kurzu si účastníci určí své konkrétní vnější i vnitřní zákazníky, naučí se vybrané nástroje pro zjišťování jejich potřeb a vyzkouší si v praxi, jak s nimi pracovat. Důraz je kladen na uvědomění si důležitosti fungujících interakcí interní dodavatel/interní zákazník pro kvalitu konečného produktu pro vnějšího zákazníka. V průběhu kurzu jsou řešeny problémy z reálné praxe účastníků, kdy se hledají nové možnosti ke zlepšování firemních procesů ve vazbě na zákazníka.

 

 

 

 

 

Efektivní řešení problémů

Na kurzu si osvojíte vybrané kreativní techniky pro řešení problémů. Kurz je věnován jednak výuce konkrétních nástrojů (různé varianty a typy analytických technik, brainstormingů, myšlenkových map, atd.) a jednak nácviku jejich využití v praxi. Vždy považujeme za optimální, pokud tyto techniky trénujeme na konkrétních problémech z praxe účastníků. Na přání zadavatele zařazujeme do kurzu i teorii a praktický nácvik rozhodovacího procesu (jak společně vybrat a dojít k co nejefektivnějšímu řešení problému).

 

Řízení času

Tento kurz je určen pro všechny, kdo se chtějí zlepšit v dovednostech sebeřízení a řízení vlastního času. Naučíte se, jak si stanovovat cíle, jak pracovat s prioritami a jak plánovat svůj čas. Existují dvě základní cesty, jak ušetřit čas (dělat méně a pracovat rychleji). Na kurzu se obě tyto cesty naučíte využívat tak, abyste čas opravdu ušetřili (vycházíme zejména z myšlenek Stephena R. Coveyho). Zpětná vazba účastníků po třech měsících od skončení kurzu nám ukazuje, že díky absolvování kurzu získali značné úspory svého času.

 

Řízení stresu

Na tomto kurzu se účastníci věnují prevenci a řízení stresu. Naučí se, co to je stres, jak vzniká a jak poznat, že jsme ve stresu. Získají vybrané dovednosti, které mohou předcházet vzniku stresových situací v jejich okolí (např. dovednosti řízení času či vybrané asertivní techniky, zejména odmítání). Některé nástroje si procvičí v modelových situacích např. formou hraní rolí. Zlepší se i v řízení sebe sama (např. v přístupu k řešení problémů, v pozitivním myšlení, ve zdravém způsobu života a relaxaci). Na kurzu si účastníci rovněž vyzkouší vybrané relaxační techniky.

 

 Řízení změn

„Stálá změna“ je dnes jedinou jistotou. Kurz Vás vybaví účinnými nástroji pro plánování změn. Naučíte se, jak na změny reagujeme a jaký na nás mají vliv. Zjistíte, jak proces vypořádávání se se změnou řídit, jak ho plánovat a ošetřovat. V modelových situacích si formou hraní rolí vyzkoušíte, jak komunikovat změnu svému okolí. Na kurzu nechybí ani často opomíjená „měkká“ část change managementu – individuální reakce lidí na změny a jak s nimi pracovat. Po absolvování kurzu budete vyzbrojeni důležitými dovednostmi, které Vám pomohou v tom, abyste změny kolem sebe řídili a optimálně pracovali s jejich dopady.

  

Řízení porad

Kurz je určen všem, kdo porady vedou anebo se prostě chtějí zlepšit v dovednostech jejich vedení. Na kurzu se věnujeme tomu, jak vypadá krátká, efektivní a kvalitní porada, jak ji připravit a jak ji vést, jak v jejím průběhu ošetřovat vztahy a přitom dojít k cíli. Součástí kurzu je i trénink ve vedení porad (formou hraní rolí) a jeho rozbor. Věnujeme se i problémům souvisejícím s poradami, které na kurz přinesou sami účastníci. Kurz Vám značně usnadní běžnou manažerskou činnost, jíž porady bývají.

 

 Projektové řízení

Kurz je určen projektovým manažerům, členům projektových týmů a vůbec všem, jichž se práce v projektech týká. Na kurzu se naučíte, jak zvýšit pravděpodobnost toho, že důležité projekty budou dokončeny včas, nepřekročí rozpočet a splní kvalitativní požadavky. Seznámíte se s tím, jak řídit celý projektový cyklus a s vybranými a osvědčenými nástroji projektového řízení (např. s Work Breakdown Structure, Aktivity Network Diagramem či Ganttovým diagramem) a naučíte se, jak s nimi pracovat. V průběhu kurzu si vyzkoušíte přípravu a práci na „modelovém projektu“. Na přání zadavatele lze kurz koncipovat jako dva kurzy: jeden, věnovaný „tvrdým“ nástrojům a technikám projektového řízení a druhý věnovaný práci v projektovém týmu a „měkkým“ dovednostem práce s lidmi.

 

Merger Doctor

Merge a akvizice, tedy česky řečeno slučování firem, jsou výrazným trendem naší doby. Kurz je postaven jako praktický workshop, jehož cílem je pomoci vedoucím pracovníkům zvládnout tuto výzvu zejména v oblasti „měkkých procesů“. Na kurzu se naučíte, jak řídit a pracovat se změnami, které sloučení dvou (a více) firem přináší (např. když na sebe „narazí“ různé firemní kultury). Dostanete příležitost pojmenovat, jaké obavy a problémy Vás v této souvislosti čekají a jak jim čelit. Kurz je proto určen především pro společnosti, které nedávno prošly sloučením nebo jím právě procházejí či budou procházet.

 

 

 

ROZVOJ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ

 

Základy konstruktivní komunikace

Naučíte se navazovat a rozvíjet vztahy, přiměřeně používat symetrickou a asymetrickou komunikaci, jasně, stručně a srozumitelně komunikovat věcné záležitosti. Dokážete neutralizovat komunikační chyby, případně fauly partnera.

 

Asertivní dovednosti

Po absolvování tohoto kurzu dokážete lépe hájit svá práva, aniž by to bylo na úkor jiných. Dozvíte se, co je to asertivita a jak s ní pracovat. Také získáte větší sebejistotu při komunikaci s okolím. Kurz je věnován jednak nácviku konkrétních vybraných asertivních technik (např. zvládání kritiky a agrese, prosazování oprávněných požadavků, apod.), jednak řešení komunikačních situací, které na kurz přinesou účastníci ze své praxe. Velká část kurzu probíhá formou hraní rolí.

 

Zvládání mezilidských konfliktů

Naučíte se preventivně působit proti vzniku mezilidských konfliktů a konstruktivně řešit vzniklé konfliktní situace.

 

Vedení lidí (leadership)

 V průběhu kurzu se naučíte, jaké existují manažerské styly a jak s nimi pracovat s ohledem na konkrétní situaci (kdy velet, kdy naslouchat, kdy hrát „mrtvého brouka“ a kdy koučovat). Formou hraní rolí si vyzkoušíte řešení nejrůznějších situací z manažerské praxe. Absolvování kurzu Vám umožní zvolit v různých situacích odpovídající styl vedení a také zlepší Vaše manažerské dovednosti.

  

Koučování a motivace podřízených

Cílem tohoto kurzu je naučit se koučovat své podřízené. Probereme proces koučování a jeho jednotlivé fáze. Naučíme se, jak vést koučovaného k rozvoji jeho potenciálu. Formou hraní rolí si vyzkoušíme, jak při koučování postupovat. Ve druhé části kurzu provedeme analýzu nástrojů, které většinou používáme pro zvýšení motivace podřízených. Naučíme se s těmito nástroji pracovat efektivněji a doplníme je o další, které používáme zřídka nebo vůbec.

 

Efektivní práce v týmu

Na tomto kurzu se naučíte efektivně pracovat se skupinovými procesy (skupinovou dynamikou). Vyzkoušíte si řešení nejrůznějších skupinových problémových aktivit. Naučíte se, jak řídit týmovou práci, jak pracovat s cíli a pravidly, s podskupinami, jak rozdělovat role, jak pečovat o týmovou atmosféru. Budete-li využívat zásady naučené na kurzu, efektivita Vaší týmové práce drasticky vzroste. Na Vaše přání můžeme do kurzu zařadit outdoorové aktivity.

 

Teambuilding

Potřebujete-li stmelit a nastartovat Váš tým, je tento kurz určen právě pro Vás. Pomocí nejrůznějších problémových a zábavných aktivit zlepšíme atmosféru ve Vašem týmu a chuť členů Vašeho týmu „táhnout za jeden provaz“. Na Vaše přání můžeme do kurzu zařadit outdoorové aktivity.

 

Přesvědčivá prezentace

Kvalita a profesionální zvládnutí prezentace často rozhoduje o úspěchu. Na tomto kurzu se naučíte, jak přesvědčit a zaujmout účastníky prezentace. Zlepšíte se v přípravě a plánování svého projevu. Naučíte se pracovat s prezentační technikou (flipchartem, dataprojektorem, ale i svým tělem). Každý si v průběhu kurzu vyzkouší několikrát prezentaci před publikem. Naučí se pracovat se svou trémou a také, jak reagovat na (nepříjemné) účastníky. Zkrátka, po absolvování kurzu budou vaše prezentace ještě přesvědčivější, příjemnější a poutavější.

 

Negociace – umění vyjednávat jako manažerská dovednost

Kvalita dohod a vztahů znamená mnohdy rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. Právě na tomto unikátním, velice úspěšném a průběžně inovovaném kurzu si osvojíte nejen účinnou obranu proti taktikám a trikům tvrdého pozičního vyjednávání, ale i strategii pro dosahování výsledků „výhra-výhra“ (win – win). Naučíte se efektivně využít a řídit 5 fází negociačního procesu. Všechny probírané nástroje a techniky přetavíme díky případovým studiím a negociačním simulacím společně do podoby využitelných dovedností. Manažeři, kteří jsou dobrými vyjednavači, dosahují svých cílů častěji. 

 

vice informaci  

  

Negociace +:

Tento kurz je určen pokročilým vyjednavačům, kteří již např. prošli základním kurzem vyjednávání. Pokud jste docela spokojeni s úrovní svých vyjednavačských dovedností, ale občas si nejste jisti tím, zda výstupy jednání, která jste právě ukončili, nemohly být lepší, je tento kurz určen právě pro Vás. Kombinuje nejmodernější teorii s úspěšnými strategiemi. Účastníci kurzu mohou očekávat provokující koncepty, zajímavé experimenty, negociační strategické hry, ovšem hlavně praktické výstupy v podobě nových kreativních průlomových strategií, jež lze okamžitě uplatnit v praxi.

 

Školení školitelů

Na tomto kurzu Vám pomůžeme k dosažení maximální účinnosti Vašich tréninků. Kurz je tak určen především pro lektory a všechny ostatní, kteří chtějí zlepšit své trenérské dovednosti nebo chtějí nahlédnout do zákulisí přípravy a provádění školení. Na kurzu se naučíte řídit školící proces, od analýzy vzdělávacích potřeb, přes plánování a provedení kurzů až po jejich vyhodnocení. Velkou část věnujeme také různým vzdělávacím metodám a jejich nácviku (jak pracovat na školeních se skupinovými aktivitami, jak být interaktivní, jak vést videotrénink a hraní rolí, jak řídit workshop). Věnujeme se rovněž řešení problémů souvisejících se vzděláváním a školeními, které na kurz přinesou sami účastníci (často se např. zaměřujeme na téma, jak pracovat s nepříjemnými účastníky školení). Absolventi kurzu mohou lektory požádat o supervizi své lektorské praxe.

 

Zákaznická orientace

Výcvikově řešitelský kurz  je klíčem k přesnému vnímání a uspokojování potřeb vnějších i vnitřních zákazníků organizace. Na kurzu si účastníci určí své konkrétní vnější i vnitřní zákazníky, naučí se vybrané nástroje pro zjišťování jejich potřeb a vyzkouší si v praxi, jak s nimi pracovat. Důraz je kladen na uvědomění si důležitosti fungujících interakcí interní dodavatel/interní zákazník pro kvalitu konečného produktu pro vnějšího zákazníka. V průběhu kurzu jsou řešeny problémy z reálné praxe účastníků, kdy se hledají nové možnosti ke zlepšování firemních procesů ve vazbě na zákazníka.

 

 

 

 

 

Efektivní řešení problémů

Na kurzu si osvojíte vybrané kreativní techniky pro řešení problémů. Kurz je věnován jednak výuce konkrétních nástrojů (různé varianty a typy analytických technik, brainstormingů, myšlenkových map, atd.) a jednak nácviku jejich využití v praxi. Vždy považujeme za optimální, pokud tyto techniky trénujeme na konkrétních problémech z praxe účastníků. Na přání zadavatele zařazujeme do kurzu i teorii a praktický nácvik rozhodovacího procesu (jak společně vybrat a dojít k co nejefektivnějšímu řešení problému).

 

Řízení času

Tento kurz je určen pro všechny, kdo se chtějí zlepšit v dovednostech sebeřízení a řízení vlastního času. Naučíte se, jak si stanovovat cíle, jak pracovat s prioritami a jak plánovat svůj čas. Existují dvě základní cesty, jak ušetřit čas (dělat méně a pracovat rychleji). Na kurzu se obě tyto cesty naučíte využívat tak, abyste čas opravdu ušetřili (vycházíme zejména z myšlenek Stephena R. Coveyho). Zpětná vazba účastníků po třech měsících od skončení kurzu nám ukazuje, že díky absolvování kurzu získali značné úspory svého času.

 

Řízení stresu

Na tomto kurzu se účastníci věnují prevenci a řízení stresu. Naučí se, co to je stres, jak vzniká a jak poznat, že jsme ve stresu. Získají vybrané dovednosti, které mohou předcházet vzniku stresových situací v jejich okolí (např. dovednosti řízení času či vybrané asertivní techniky, zejména odmítání). Některé nástroje si procvičí v modelových situacích např. formou hraní rolí. Zlepší se i v řízení sebe sama (např. v přístupu k řešení problémů, v pozitivním myšlení, ve zdravém způsobu života a relaxaci). Na kurzu si účastníci rovněž vyzkouší vybrané relaxační techniky.

 

 Řízení změn

„Stálá změna“ je dnes jedinou jistotou. Kurz Vás vybaví účinnými nástroji pro plánování změn. Naučíte se, jak na změny reagujeme a jaký na nás mají vliv. Zjistíte, jak proces vypořádávání se se změnou řídit, jak ho plánovat a ošetřovat. V modelových situacích si formou hraní rolí vyzkoušíte, jak komunikovat změnu svému okolí. Na kurzu nechybí ani často opomíjená „měkká“ část change managementu – individuální reakce lidí na změny a jak s nimi pracovat. Po absolvování kurzu budete vyzbrojeni důležitými dovednostmi, které Vám pomohou v tom, abyste změny kolem sebe řídili a optimálně pracovali s jejich dopady.

  

Řízení porad

Kurz je určen všem, kdo porady vedou anebo se prostě chtějí zlepšit v dovednostech jejich vedení. Na kurzu se věnujeme tomu, jak vypadá krátká, efektivní a kvalitní porada, jak ji připravit a jak ji vést, jak v jejím průběhu ošetřovat vztahy a přitom dojít k cíli. Součástí kurzu je i trénink ve vedení porad (formou hraní rolí) a jeho rozbor. Věnujeme se i problémům souvisejícím s poradami, které na kurz přinesou sami účastníci. Kurz Vám značně usnadní běžnou manažerskou činnost, jíž porady bývají.

 

 Projektové řízení

Kurz je určen projektovým manažerům, členům projektových týmů a vůbec všem, jichž se práce v projektech týká. Na kurzu se naučíte, jak zvýšit pravděpodobnost toho, že důležité projekty budou dokončeny včas, nepřekročí rozpočet a splní kvalitativní požadavky. Seznámíte se s tím, jak řídit celý projektový cyklus a s vybranými a osvědčenými nástroji projektového řízení (např. s Work Breakdown Structure, Aktivity Network Diagramem či Ganttovým diagramem) a naučíte se, jak s nimi pracovat. V průběhu kurzu si vyzkoušíte přípravu a práci na „modelovém projektu“. Na přání zadavatele lze kurz koncipovat jako dva kurzy: jeden, věnovaný „tvrdým“ nástrojům a technikám projektového řízení a druhý věnovaný práci v projektovém týmu a „měkkým“ dovednostem práce s lidmi.

 

Merger Doctor

Merge a akvizice, tedy česky řečeno slučování firem, jsou výrazným trendem naší doby. Kurz je postaven jako praktický workshop, jehož cílem je pomoci vedoucím pracovníkům zvládnout tuto výzvu zejména v oblasti „měkkých procesů“. Na kurzu se naučíte, jak řídit a pracovat se změnami, které sloučení dvou (a více) firem přináší (např. když na sebe „narazí“ různé firemní kultury). Dostanete příležitost pojmenovat, jaké obavy a problémy Vás v této souvislosti čekají a jak jim čelit. Kurz je proto určen především pro společnosti, které nedávno prošly sloučením nebo jím právě procházejí či budou procházet.

 

 

 

media

 

media

 

Školení na míru

ROZVOJ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ
ROZVOJ OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ
PROCESY A KVALITA
   

 

 

 

Školení na míru

ROZVOJ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ
ROZVOJ OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ
PROCESY A KVALITA
   

 

 

 

Zaregistrovat se | Přihlásit se