logo_interquality
| 19. září 2019 |
  Hledat
O NÁS>PROJEKT OPPA
  

Pasti manažerského rozhodování

Past první: Výběr pouze jedné možnosti a zanedbání dalších variant řešení

 

Tato chyba se ukazuje jako nejčastější. Důvodem bývá nedostatek času, přetíženost manažera, stres. Může jím však být i příliš velká sebejistota rozhodující osoby, či naopak nedůvěra v úsudek ostatních členů týmu. Také přílišná rivalita nebo jinak narušené vztahy znemožňují efektivní získávání všech dostupných zdrojů pro rozhodování.

Podle výzkumů se přibližně 50 % takových rozhodnutí nevyplatí nebo se nedotáhne do konečné realizace. Nepřizvání dalších osob k rozhodování nejenže znemožní odhalení dalších zajímavých řešení, ale současně může i oslabit budoucí podporu členů týmu při realizaci rozhodnutí.

 

Jaká je možná prevence?

Přizvat k rozhodování (tvorbě nápadů) tým. Vytvořit návrhy s pomocí expertů a základních nástrojů týmové práce a potom poctivě posoudit všechny varianty a vybrat vhodná řešení.

 

Past druhá: Doslova zneužití zdrojů

 

Manažeři se zamilují do jednoho řešení a toto řešení obhajují. Fakta, která jej nepodporují neberou v úvahu, a prezentují sami sobě a druhým jen fakta podporující jimi vybrané řešení. Důvodem může být skutečnost, že ono řešení je blízké charakteru rozhodující osoby, vliv může mít obdivovaná osoba, která toto řešení navrhla, svou roli může sehrát i lenost přemýšlet o negativních dopadech takového rozhodnutí.

 

Odložit autoritativní rozhodování, naslouchat ostatním, schopnost přehodnotit vlastní názor nebo vidět věci z různých úhlů pohledu, to jsou obtížné dovednosti vyžadující od manažera značnou míru zralosti. Pro dosahování dobrých rozhodnutí jsou však tyto schopnosti nepostradatelné.

 

Past třetí: Zanedbání velikosti vzorku

 

Tato chyba je zabudována v posuzování událostí. Manažeři neberou v úvahu tzv. velikost vzorku a na základě jedné nebo málo událostí provedou zevšeobecnění. Příklad: Softwarová firma dodala na trh software na podporu plánování výroby. Jeden z mnoha zákazníků  v diskusi s manažerem softwarové společnosti zmínil, že by pro něj bylo zajímavé, kdyby software poskytoval i možnosti optimalizace nákupu, tzn. aby srovnával data o nákupu, pomáhal vybírat dodavatele a porovnávat je mezi sebou. Manažer softwarové firmy sestavil vývojový tým a začali pracovat na řešení. Teprve při testování se ukázalo, že o toto spojení s původním softwarem má zájem jen velmi málo zákazníků.

 

Než přijmeme určitou domněnku za všeobecně platnou, prověřme ji na relevantním vzorku. Statistika nám v tomto případě může být velice užitečná.

 

Past čtvrtá: Posuzování událostí podle tzv. zarámování

 

Bylo zjištěno, že pokud je událost viděna jako příležitost k zisku, většina populace má nižší sklon k riziku.  Nechce tedy riskovat a zvolí variantu, která přinese méně zisku, ale má nejmenší riziko.

Příklad: Rozhodování o vstupu na nový trh. Všechny varianty vypadají dobře, varianta vstupu na trh  Ruska slibuje největší zisky a je spojena s vyšším rizikem oproti variantám vstupu do Polska a Finska. Většina obvykle volí variantu vstupu do Polska nebo Finska.

 

Pokud událost naopak vnímáme jako možnost ztráty, máme vyšší sklon riskovat. Příklad: Máme rozhodnout, zda zavřeme dva závody, kde jistě přijde o práci 1 000 zaměstnanců nebo zvolíme variantu, kde je 50% šance, že závod bude uzavřen, a tím přijde o práci 2 000 lidí. Většina lidí zvolí druhou variantu.

 

Znalost psychologických tendencí, jako jsou popsané v předchozích dvou situacích, nám může pomoci přesunout těžiště ze subjektivního, iracionálního rozhodování k více racionálnímu.

 

 

Co tedy doporučit?

 

Používejme všechny dostupné zdroje informací, nápadů a pohledů na věc. Načrtněme si jednoduché grafické znázornění možných variant, jejich přínosů a rizik spojených s jejich provedením. Používejme alespoň základní nástroje statistiky a uvažujme o důvodech a zájmech, které se skrývají v pozadí našeho či cizího tíhnutí k určitému rozhodnutí. Pracujme i s variantou, že nepodnikneme nic, a zvažme její důsledky.

 

Ing. Martin Buriánek

INTERQUALITY, spol. s r.o.

burianek@interquality.cz

Print Bookmark and Share

Return
Zaregistrovat se | Přihlásit se