logo_interquality
| 19. září 2019 |
  Hledat
 add Six Sigma
       add Kontakt
   add Home page English

 

 add Six Sigma
       add Kontakt
   add Home page English

 

Top

Top

VEŘEJNÉ KURZY>Když není kam ustoupit>Když není kam ustoupit - objednávka
 Závazná objednávka kurzu
Minimalizovat
Firma* - povinné údaje

 

 

FIREMNÍ ÚDAJE

(nutné pro vystavení daňového dokladu)

OBJEDNÁVÁ

*
*
*
*
Účastníci

1. účastník

2. účastník

3. účastník

Podmínky
*
INTERQUALITY, spol. s r.o. se sídlem v Praze 10, Počernická 96, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 16535 jako majitel webových stránek www.interquality.cz, www.sixsigma-iq.cz, www.trainersforum.cz, www.vyjednavani.cz, www.negociace.cz, www.epsotesty.cz a e-learningové platformy www.klient.interquality.cz správcem osobních údajů uživatelů těchto stránek. Uvedené stránky nepoužívají cookies. Účelem těchto Zásad je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jak je používáme. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů nebo případných nesrovnalostí při zpracování Vašich osobních údajů, nás prosím kontaktujte na adrese info@interquality.cz. Druh zpracovávaných osobních údajů Pokud nás budete kontaktovat ohledně vyžádání si informací, dodání služeb nebo knih nebo přihlášení se na kurzy, a to jak prostřednictvím našich webů, písemně či telefonicky, můžete být požádáni o Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, telefon příp. e-mail, údaje o společnosti, ve které pracujete nebo za kterou nás kontaktujete, Vaši pozici ve firmě, Vaši nebo firemní adresu, IČ a DIČ. Účel zpracování osobních údajů Osobní údaje, které nám o sobě poskytnete, použijeme ke kontaktování při plánování a realizaci školicích a poradenských služeb, k poskytování informací, ke zpracování v účetním systému při vyúčtování poskytnutých služeb, pro vystavení a archivaci certifikátů o absolvování vzdělávacích aktivit. Vaše příjmení a e-mailovou adresu můžeme v rámci odvolatelného souhlasu využít při zasílání informací o plánovaných vzdělávacích akcích, zajímavostech z oblasti vzdělávání nebo odborných knihách, a to v rozsahu max. 10 e-mailů ročně. Způsob a doba nakládání s osobními údaji Poskytnutí osobních údajů v minimálním rozsahu je nutné pro účely plnění smlouvy a jejich neposkytnutí může vést k neuzavření smlouvy. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání informací o našich službách nebo produktech, můžete kdykoliv odmítnout. Toto odmítnutí nebude mít vliv na současné ani budoucí obchodní vztahy. Vaše osobní údaje mohou být na základě smlouvy poskytnuty třetím stranám, pokud je to nutné pro plnění smlouvy, zajištění IT služeb zpracování účetnictví a daní. Vaše osobní údaje mohou být v rozsahu příjmení a e-mail po poskytnutí souhlasu zpracovány v rámci oprávněného zájmu pro účely přímého marketingu, v jehož průběhu mohou být poskytnuty třetí straně (společnosti SmartSelling provozující službu SmartEmailing). Tento souhlas lze kdykoliv omezit či odvolat. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy nebo v rozsahu a po dobu nutnou k plnění zákonných povinností např. dle zákona o účetnictví, daňových zákonů, zákona o archivnictví a evidenci. Vaše práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte právo na: • přístup k osobním údajům, • opravu osobních údajů, • výmaz osobních údajů, • omezení zpracování osobních údajů, • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, • podat stížnost na zpracování osobních údajů. Ve věci uplatnění Vašich práv nás můžete kontaktovat buď elektronicky na adrese info@interquality.cz nebo poštou na adrese INTERQUALITY, spol. s r.o., Počernická 96, 108 00 Praha 10. Máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz. Další informace o svých právech a způsobu podání stížnosti naleznete na www.uoou.cz. Zásady pro nakládaní s osobními údaji jsou účinné od 25.5.2018
*
Přihlašující organizace (objednavatel) akceptuje nabídku dodavatele (INTERQUALITY, spol. s r.o.) a závazně objednává účast na vzdělávací akci. Cena vzdělávací akce (kurzovné) pro jednoho účastníka je smluvní. V ceně jsou zahrnuty náklady spojené s účastí na akci (vložné, studijní materiály, obědy a občerstvení). Kurzovné je splatné do 10 dnů po zaslání závazné přihlášky, nejpozději však do zahájení akce, na účet č. 353011004/2700. Účast na akci je podmíněna uhrazením kurzovného předem. V případě zrušení účasti na akci 5-7 dnů před jeho zahájením činí stornovací poplatek 50 % z kurzovného, v případě pozdějšího zrušení účasti na akci je stornovací poplatek 100 % kurzovného. Zrušení účasti na akci musí být provedeno písemně, event. vyslání náhradníka je možné bez poplatku. Daňové doklady budou účastníkům zaslány po připsání platby na účet Interquality nebo po skončení akce. Dodavatel si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit, přihlášeným účastníkům bude nabídnut jiný termín nebo jim bude celá částka vrácena.

 

media

 

media

 

Zaregistrovat se | Přihlásit se