ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

INTERQUALITY, spol. s r.o. se sídlem v Praze 10, Počernická 96, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 16535 jako majitel webových stránek www.interquality.cz, www.vyjednavani.cz, www.negociace.cz, www.cestakdohode.eu je správcem osobních údajů uživatelů těchto stránek. Uvedené stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu na webu.
Účelem těchto Zásad je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jak je používáme. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů nebo případných nesrovnalostí při zpracování Vašich osobních údajů, nás prosím kontaktujte na adrese info@interquality.cz.

Druh zpracovávaných osobních údajů
Pokud nás budete kontaktovat ohledně vyžádání si informací, dodání služeb nebo knih nebo přihlášení se na kurzy, a to jak prostřednictvím našich webů, písemně či telefonicky, můžete být požádáni o Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, telefon příp. e-mail, údaje o společnosti, ve které pracujete nebo za kterou nás kontaktujete, Vaši pozici ve firmě, Vaši nebo firemní adresu, IČ a DIČ.

Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje, které nám o sobě poskytnete, použijeme ke kontaktování při plánování a realizaci školicích a poradenských služeb, k poskytování informací, ke zpracování v účetním systému při vyúčtování poskytnutých služeb, pro vystavení a archivaci certifikátů o absolvování vzdělávacích aktivit.
Vaše příjmení a e-mailovou adresu můžeme v rámci odvolatelného souhlasu využít při zasílání informací o plánovaných vzdělávacích akcích, zajímavostech z oblasti vzdělávání nebo odborných knihách, a to v rozsahu max. 10 e-mailů ročně.

Způsob a doba nakládání s osobními údaji
Poskytnutí osobních údajů v minimálním rozsahu je nutné pro účely plnění smlouvy a jejich neposkytnutí může vést k neuzavření smlouvy. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání informací o našich službách nebo produktech, můžete kdykoliv odmítnout. Toto odmítnutí nebude mít vliv na současné ani budoucí obchodní vztahy.
Vaše osobní údaje mohou být na základě smlouvy poskytnuty třetím stranám, pokud je to nutné pro plnění smlouvy, zajištění IT služeb zpracování účetnictví a daní. Vaše osobní údaje mohou být v rozsahu příjmení a e-mail po poskytnutí souhlasu zpracovány v rámci oprávněného zájmu pro účely přímého marketingu. Tento souhlas lze kdykoliv omezit či odvolat.
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy nebo v rozsahu a po dobu nutnou k plnění zákonných povinností např. dle zákona o účetnictví, daňových zákonů, zákona o archivnictví a evidenci.

Vaše práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte právo na:

  • přístup k osobním údajům,
  • opravu osobních údajů,
  • výmaz osobních údajů,
  • omezení zpracování osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Ve věci uplatnění Vašich práv nás můžete kontaktovat buď elektronicky na adrese info@interquality.cz, telefonicky na čísle +420 296 411 494 nebo poštou na adrese INTERQUALITY, spol. s r.o., Počernická 96, 108 00 Praha 10. Máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz. Další informace o svých právech a způsobu podání stížnosti naleznete na www.uoou.cz. Zásady pro nakládaní s osobními údaji jsou účinné od 25.5.2018

 

Tento web používá cookies a žádá vaše osobní údaje, aby vám zpříjemnil prohlížení.