SIX SIGMA

TRÉNINKY U VÁS VE FIRMĚ

„Bylo by mylné se domnívat, že Six Sigma se zabývá kvalitou v tradičním slova smyslu. Six Sigma má podniku pomoci vydělat více peněz. Na rozdíl od bezhlavých programů úspor a ořezávání nákladů, které jen snižují hodnotu podniku i kvalitu výrobků, hledá Six Sigma příležitosti systémovým způsobem.“

Thomas Pyzdek, What is Six Sigma?

 

Co je to Six Sigma?

Pojem Six Sigma má tři významy a může znamenat:

  • Manažerskou filosofii, založenou na principu neustálého zlepšování, využívající procesního řízení a osazující rozhodování na základě naměřených dat. Příkladem uplatnění takové filosofie v praxi jsou společnosti General Electric, Motorola nebo DuPont.
  • Strukturovaný a vysoce kvantitativně založený přístup ke zlepšování kvality produktů a procesů prostřednictvím týmové práce.
  • Dosaženou úroveň kvality produktu nebo procesu, kdy na jeden milion příležitostí připadá maximálně
    3,4 chyb.

Six Sigma je zlepšování projekt po projektu. Projekty jsou krví této manažerské iniciativy a vrcholový management je jejím srdcem. Na typickém projektu Six Sigma se podílí jeden Black Belt (vede projekt) a několik Green Beltů (členové projektového týmu), případně Yellow Beltů (členové projektového týmu). Projekt zpravidla trvá jeden až šest měsíců a vede k zásadnímu posunu vpřed. Proto používají týmy Six Sigma rozsáhlý soubor nástrojů pro analýzu údajů i pro navrhování nových řešení. Řada těchto nástrojů je zcela univerzálních, některé se ale hodí specificky pro procesy v oblasti služeb a jiné jsou vlastní spíše výrobnímu prostředí.

Každý projekt se skládá z pěti etap: Define, Measure, Analyse, Improve a Control.

V etapě Define jde o popis příležitosti k zlepšení. Chceme zjistit, co si přejí zákazníci a kolik nás stojí současný stav. Dáváme dohromady cíl projektu i projektový tým, zabezpečujeme podporu managementu.

V etapě Measure si nejprve ověřujeme, nakolik jsme schopni výsledky procesu měřit. To se ukazuje jako problém zejména v oblasti high-tech. Teprve pokud získáme důvěru v naše schopnosti měření, získáme dostatek dat pro práci v další etapě.

Další etapou je Analyse. Vycházíme z toho, že současný stav je neuspokojivý
a hledáme příčiny této situace. Teprve po nalezení příčin budeme schopni odpovědně hledat řešení. V etapě Analyse se často používají statistické nástroje, jejím výsledkem je v mnoha případech matematický model chování procesu.

V etapě Improve vycházíme ze znalosti příčin problému a navrhujeme řešení. To budeme ještě v etapě Improve validovat. Častým nástrojem pro tuto etapu je plánovaný experiment.

V etapě Control nám jde o udržení výhod, plynoucích z nového řešení. Podnikové prostředí má tendenci vše nové vypuzovat tak, jako živý organismus vypuzuje transplantát. Všechny lidi dotčené řešením musíme informovat, proškolit a řešitele odměnit. Z řešení potom extrahujeme to, co se nám bude hodit pro další projekty. (Někdo to může nazvat finty.) Tím se zvyšuje celkový potenciál firmy řešit problémy a zlepšovat procesy. Etapou Control je cyklus uzavřen a hledá se další příležitost ke zlepšení.

Celý postup DMAIC umožňuje monitorování a podporu většího počtu souběžných projektů. Týmům poskytuje DMAIC dobré vodítko pro jejich postup a zabraňuje bloudění v kruhu.

Tento web používá cookies a žádá vaše osobní údaje, aby vám zpříjemnil prohlížení.